NASES
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritná os 311070 Informačná spoločnosť pre projekt „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy “ so začiatkom realizácie projektu od januára 2019.

Východiskovým stavom k projektu je aktuálna situácia na ústrednom portáli, kedy používateľ pristupuje k službám prostredníctvom rozdielne implementovaných formulárov vypĺňaných na www.slovensko.sk alebo na rôznych rezortných portáloch, aj keď sa autentifikuje jednotne – prostredníctvom eID karty. Celkový proces od odoslania podania až po príjem úradného rozhodnutia nie je plne optimalizovaný tak, aby priniesol príjemný používateľský zážitok. Neexistuje jedno miesto, kde si môže občan pozrieť všetky svoje podania voči verejnej správe, stav prebiehajúcich konaní, respektíve údaje, ktoré o ňom vedie štát. Elektronické služby nie sú využívané v dostatočnej miere, aj vzhľadom na nedostatočne zverejnené informácie a neefektívne vyhľadávanie.

Cieľom projektu je zlepšiť interakciu používateľov s verejnou správou a zjednodušiť kroky vedúce k samotnej realizácii elektronického podania cez portál slovensko.sk. Cieľovou skupinou sú občania, podnikatelia a inštitúcie verejnej správy (úradníci).

Prínosom projektu pre občanov a podnikateľov bude orientácia na riešenie životnej situácie, teda na jej úspešné identifikovanie a vyhľadanie, poskytnutie relevantných a užitočných informácií (sprievodca riešením životnej situácie) a v rámci interaktívnej navigácie správne nasmerovanie na elektronickú službu. Ďalej zavedenie nových služieb modulu Portfólio klienta, ktoré umožnia používateľovi vo vlastnej osobnej zóne manažovať a zobrazovať zvolené informácie (napr. moje dáta), sledovať stav spracovania podania, zobrazovať históriu komunikácie s verejnou správou.

Prínosom projektu pre štát v rámci dodávky celkového riešenia sa docieli optimalizácia procesov v rámci verejnej správy, a to aktualizácia informácií o orgánoch verejnej moci na portáli ÚPVS a aktualizácia informácií o elektronických službách na portáli ÚPVS.

Pribudne niekoľko užitočných komponentov ako osobná zóna (Portfólio klienta), v ktorej budú môcť používatelia sledovať stav svojich podaní alebo si zobraziť históriu komunikácie s úradmi. Navyše im na základe ich profilu systém bude vedieť sám proaktívne ponúknuť služby alebo pomôcť s riešením aktuálnej životnej situácie. Vylepší sa vyhľadávanie a doplní sa interaktívna navigácia k elektronickým službám. Vďaka novým vopred vyplneným formulárom a možnosti prihlásiť sa aj pomocou mobilného zariadenia budú elektronické služby dostupné pre širší okruh používateľov.

Na základe schválenej Štúdie uskutočniteľnosti zo dňa 19.04.2018 a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, účinnej dňa 14.02.2019 bola procesom „In house  zákazky“ dňa 22.09.2021 podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom Slovensko IT a.s. na dodanie softvérového diela v cene 4 936 333,20 € s DPH s lehotou plnenia 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

V roku 2022 bola ukončená etapa Analýza a dizajn 8/2022 a boli dodané jednotlivé detailné návrhy riešenia jednotlivých modulov. V rámci etapy Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb bolo ukončené verejné obstaranie na nákup HW a súvisiaci SW – 1 fáza, ktorý bol dodaný 05/2022 a nainštalovaný do jednotlivých datacentier 11/2022. Taktiež boli ukončené viaceré verejné obstarávania v rámci nákupu  SW licencií potrebných pre projekt, reklamných predmetov a technických prostriedkov pre projektový tím. Bola ukončená implementácia a testovanie modulu Riadenia obsahu webových stránok, ktorý bol nasadený 09/2022. Dňa 31.3.2022 bol uzavretý dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s úpravou harmonogramu, rozšírením personálnych kapacít a súvisiacou úpravou rozpočtu. V roku 2022 taktiež prebiehala implementácia modulov : Vyhľadávanie a navigácia, Štátny messenger, Oprávnenia tretích strán, Portfólio a profil klienta, Rozpracovaných podaní a príloh, Rozšírenie funkcionality spoločných modulov ÚPVS.

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty

Veľkoplošný dočasný pútač k projektu Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Ukončenie projektu: 30.06.2024

Aktuálny stav k 7.12.2023: Etapa Implementácia a testovanie

Nenávratný finančný príspevok: 11 681 058,03 €

Na základe schválenej Štúdie uskutočniteľnosti zo dňa 19.04.2018 a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, účinnej dňa 14.02.2019 bola procesom „In house  zákazky“ dňa 22.09.2021 podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom Slovensko IT a.s. na dodanie softvérového diela v cene 4 936 333,20 € s DPH s lehotou plnenia 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

V novembri 2021 boli Riadiacim výborom schválené projektové výstupy podľa metodiky PRINCE 2 – Projektový iniciálny dokument s prílohami, Analýza kompletného IS a Úvodná správa .

V auguste 2022 bola ukončená etapa Analýza a dizajn a boli schválené  Detailné návrhy riešenia pre jednotlivé moduly. Aktuálne prebieha Implementácia a testovanie a postupné nasadzovanie modulov v zmysle Harmonogramu diela .

V rámci prvej fázy nákupu etapy Nákup HW a krabicového SW v 05/2022 ,bola dodaná infraštruktúra do jednotlivých datacentier, ktoré je postupne inštalovaná a konfigurovaná dodávateľom.

Stav projektu k 31.12.2019

 

V rámci publicity projektu prijímateľ nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ,,NFP“) zabezpečil veľkoplošný pútač. Faktúru za dodanie veľkoplošného pútača Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ,,NASES“) uhradila z vlastných zdrojov. Predmetná faktúra bude v roku 2020 predložená Sprostredkovateľskému orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj ,,SO pre OP II“) na refundáciu.

V monitorovacom období prijímateľ NFP predložil 15.5.2019 SO pre OP II Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP. Zmena zahŕňala informáciu o zmene personálneho obsadenia projektového manažéra za prijímateľa NFP, ako aj informáciu o nezačatí s procesom verejného obstarávania na výkon hlavných aktivít projektu v zmysle zmluvných podmienok. 

Prijímateľ NFP 23.8.2019 zaslal SO pre OP II mimoriadnu monitorovaciu správu za obdobie február až august 2019. 

V monitorovacom období prijímateľ NFP pripravoval a následne súťažné podklady k zahájeniu procesu verejného obstarávania k výkonu hlavných aktivít projektu predložil 10.10.2019 Riadiacemu orgánu pre OP II a dňa 11.10.2019 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ,,ÚVO“).

Na základe vyjadrenia ÚVO prijímateľ NFP súťažné podklady upravil, doplnil a opätovne predložil na ex-ante kontrolu ÚVO 17.12.2019. 

Realizované aktivity

11.10.2019 - prijímateľ NFP podal SO pre OP II Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. 2. Prijímateľ NFP žiadosťou predložil nový návrh rozpočtu projektu a taktiež informáciu o zmene personálneho obsadenia partnera projektu. SO pre OP II Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. 2 akceptoval a výsledkom žiadosti bolo uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071R857 zo dňa 8.2.2019. Dodatok č. 1 bol zmluvnými stranami podpísaný dňa 19.12.2019 a nadobudol účinnosť dňom 24.12.2019.

9.12.2019 - bolo ukončené verejné obstarávanie (ďalej aj ,,VO“) 20687466 k zákazke Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Jira, VO 77142525 k zákazke Zabezpečenie nových licencií k rozšíreniu systému Confluence a VO 33332636 k zákazke Zabezpečenie nových licencií k rozšíreniu systému Bitbucket.

19.12.2019 - bolo ukončené VO 19216308 k zákazke Inštalácia a úprava systému Jira, Bitbucket a Confluence. Výstupom VO bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb medzi NASES a fy EEA s. r. o. zo dňa 23.12.2019 a účinná odo dňa 24.12.2019. 

Bolo ukončené VO 19216308 k zákazke Inštalácia a úprava systému Jira, Bitbucket a Confluence. Výstupom VO bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb medzi NASES a fy EEA s. r. o. zo dňa 23.12.2019 a účinná odo dňa 24.12.2019.

NASES uhradil víťazovi predmetných zákaziek v zmysle predložených faktúr SW licencie Jira, SW licencie Bitbucket a SW licencie Confluence. Prijímateľ NFP v roku 2020 podá SO pre OP II ŽoP č. 1, v rámci ktorej zrefunduje nákup SW licencií Jira, nákup SW licencií Confluence a nákup SW licencií Bitbucket z rozpočtovej položky SW nástroj pre realizáciu diela v rámci Aktivity 2 Nákup HW a krabicového softvéru.