NASES
Centrálne úradné doručovanie

Centrálne úradné doručovanie

Centrálne úradné doručovanie (CÚD) vychádza z predpokladu, že orgány verejnej moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich na jedno miesto prostredníctvom tzv. modulu elektronického doručovania.

Doručenie dokumentov adresátom potom zabezpečí NASES dvoma možnými spôsobmi:

 

  • ak má adresát aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, dostane úradný dokument do svojej e-schránky,
  • ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, dokument mu bude doručený listinne. 

Kompletné informácie sa nachádzajú na portáli slovensko.sk.

centralne uradne dorucovanie

Je potrebné, aby OVM:

  • požiadalo NASES o zapojenie sa do tejto služby prostredníctvom listinnej „Žiadosti o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) orgánu verejnej moci“* s uvedením formy využívania tejto funkcionality (eDesk alebo integračne),
  • vlastnými prostriedkami zabezpečilo vytvorenie elektronického formulára pre podpisovanie, tlač a zobrazovanie v elektronickej schránke. Podrobnosti sú uvedené na stránke slovensko.sk.
  • v prípade, že chce dokumenty odosielať  automatizovane (s využitím integračných služieb ÚPVS), malo by mať podpísanú Dohodu o integračnom zámere (DIZ) a následne musí prejsť procesom overenia implementácie tejto funkcie v súčinnosti s Oddelením integrácií NASES (integracie@nases.gov.sk),
  • v prípade, že chce dokumenty odosielať len prostredníctvom e-schránky priamo z portálu slovensko.sk, nie je potrebné vytvárať Dohodu o integračnom zámere.

Viac informácií k CÚD nájdete v dokumentoch s názvom Popis funkcionality modulu elektronického doručovania pri listinnom doručovaní elektronického úradného dokumentuPostup pre orgány verejnej moci pri využívaní centrálneho úradného doručovania a v integračnom manuáli pre G2G, ktorý je dostupný na Partner Framework Portáli

V prípade záujmu o zapojenie vašej organizácie/školy ako nerozpočtovej organizácie do služby CÚD,  Vám budú tieto služby spoplatnené na základe platného cenníka.

Na aktiváciu služby zašlite vyplnenú žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom všeobecnej agendy. Po schválení žiadosti Vám zašleme zmluvu a po podpise zmluvy Vám bude služba CÚD sprístupnená. Pred podpisom zmluvy bude potrebné zahájiť proces verejného obstarávania služieb centrálneho úradného doručovania.

Ak budete službu využívať cez integráciu, je nutné dokončiť celý proces integrácie podľa inštrukcií na Partner Framework Portal (PFP).V prípade, že prístup na portál PFP nemáte zriadený, postup registrácie nájdete na stránke NASES. Po úspešných UAT testoch a podpise zmluvy Vám bude služba CÚD sprístupnená.

doložka

1. Prístupový kód

Na vrchnej časti Doložky je uvedený Prístupový kód v textovej podobe a zároveň aj vo forme QR kódu umožňujúcej načítanie prostredníctvom čítačky QR kódov. V súčasnosti ho nie je možné využiť pre overenie dokumentu. Originalitu dokumentu je možné overiť u orgánu verejnej moci, ktorý dokument vydal, a to na základe spisovej značky. 

Od začiatku roka 2023 obsahuje identifikátor doručovanej elektronickej úradnej správy, ktorý je jedinečný pre typ správy – rozhodnutie. Počas roka 2023 sa pripravuje funkcia pre prístup k elektronickej podobe doručeného rozhodnutia po súhlase adresáta rozhodnutia, prostredníctvom systému Komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí.

 

2. Platnosť kódu

Z dôvodu bezpečnosti má prístupový kód obmedzenú platnosť, ktorá sa uvádza priamo pod ním. V súčasnosti sa tento údaj nevyužíva.

 

3. Názov dokumentu

Stručný názov zásielky a informácia o obsahu úradného dokumentu.

 

4. Identifikátor dokumentu

Číslo dokumentu alebo konania, v rámci ktorého sa táto úradná zásielka doručuje. Pre vás, ako adresáta, je potrebné, ak máte otázky ohľadom obsahu zásielky.

 

5. Dokument autorizoval

Ide o osoby alebo úrady, ktoré podpísali jednotlivé dokumenty v zásielke.

 

6. Spôsob autorizácie

Pre elektronické podpisovanie sa uvádza aj spôsob, akým bol podpis vytvorený. Úrad alebo úradník môže podpísať dokumenty v zásielke dvoma spôsobmi:

  • Kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom (s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou)
  • Kvalifikovanou elektronickou pečaťou (s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou)

Oba spôsoby dokazujú, že vaše dokumenty boli správne a platne autorizované. Znamená to, že sú dôveryhodné.

Prílohy v zásielke môžu byť podpísané aj inými spôsobmi.

7. Dátum a čas autorizácie

Obsahuje dátum a čas, ktorý podpisujúca osoba uviedla v podpise. Pre dôveryhodný dátum a čas je však rozhodujúci Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky.

Dátum a čas sa uvádza s informáciou o časovom pásme, pre ktoré je platný, nakoľko v elektronických popisoch a časových pečiatkach sa v zmysle technických štandardov používa časové pásmo UTC. Do konca roka 2022 bol pri tlači doložky Slovenskou poštou uvádzaný čas platný pre časové pásmo UTC, pričom sa v doložke neuvádzala informácia o časovom pásme. Pre uistenie používateľa o časovom pásme a vzhľadom na povinnosť uvádzať miestny čas vytvorenia doložky, ktorá môže byť vytváraná napríklad aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí, sa uvádza aj údaj o časovom pásme.

 

8. Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky

Obsahuje informáciu o dátume a čase uvedenom v kvalifikovanej časovej pečiatke pripojenej k podpisu. Preukazuje dôveryhodný časový údaj, pred ktorým vznikol podpis príslušného dokumentu.

 

9. Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje

V zásielke, ktorú ste obdržali, môže byť viacero druhov dokumentov, alebo aj príloh. Pre vás, ako občana, je podstatné mať prehľad o obsahu zásielky.

Preto vám tento údaj umožňuje skontrolovať si, či máte v obálke všetky potrebné dokumenty a prílohy. Zároveň vám umožňuje zistiť, ktoré z dokumentov a príloh boli autorizované a kto ich autorizoval.

Označenie listov v zásielke:
D – dokument,
P – príloha. Za písmenom sa uvádzajú poradové čísla od 001 po 999.

10. Prílohy

Prílohy môžu byť dokumenty podpísané (platne autorizované) alebo nepodpísané. 

 

11. Doložku vyhotovil

Vytlačenie a obálkovanie sa vytvára automatizovaným spôsobom. V tejto častú sú uvedené identifikačné údaje o spoločnosti, ktorá celú zásielku vytvorila. (Doložku o autorizácii pre centrálne listinné doručovanie štátu vyhotovuje Slovenská Pošta a.s.).

 

12. Dátum vytvorenia doložky

Je to presný deň, kedy bola zásielka, vrátane doložky o autorizácii, vytvorená.

 

Zmeny v doložke o autorizácii listinného rovnopisu sú uvedené v článku.