NASES
Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí

Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí

Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh dňa 28. 2. 2017 schválila dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku zdieľania informácií o elektronických rozhodnutiach, či už medzi inštitúciami verejnej správy, ako  i lepšie používanie rozhodnutí v elektronickej podobe na digitálnom trhu. Hodnotiaca komisia MV SR schválila dňa 13. 03. 2018 reformný zámer „Transparentné rozhodovanie vo verejnej správe“. V rámci tohto pôvodného reformného zámeru NASES aktuálne implementuje prvú časť z celkového národného projektu v podobe pilotného projektu pod názvom „Služby sprístupňovania doručovaných rozhodnutí“ (KSDR). Projekt je financovaný z dopytovej výzvy Malé zlepšenie e-gov služieb.

Všetky rozhodnutia, ktoré verejná správa využíva, sa týkajú občanov a podnikateľov. V dobe využívania veľkých dát je kľúčové posilniť možnosti občana, aby mohol rozhodovať o svojich osobných údajoch a zároveň zabezpečiť bezproblémové zdieľanie údajov medzi inštitúciami (s cieľom uľahčiť občanom životné situácie, napríklad v rámci princípu “jedenkrát a dosť”. Nárast používania údajov zvyšuje tiež tlak na zabezpečenie súkromia a ochranu osobných údajov občanov a podnikateľských subjektov. Informačné prostredie verejnej správy musí občanom a podnikateľským subjektom zabezpečiť transparentný pohľad na využívanie údajov o nich ako i jednoduchý prehľad o údajoch.

V KSDR bude na jednom mieste pre občana a podnikateľský subjekt zjednodušeným spôsobom dostupný prehľad o všetkých elektronických úradných dokumentoch (rozhodnutiach), ktoré verejná správa doručuje prostredníctvom IS CÚD (Informačný systém centrálneho úradného doručovania), ako aj ďalších modulov ÚPVS akými sú napríklad eDESK (elektronická schránka FO a PO), CUET (Centrálna úradná tabuľa) a pod.

Základnými funkcionalitami služby KSDR budú:

Zobrazenie a prístup: prehľad elektronických rozhodnutí, ktoré o mne verejná správa eviduje vrátane ich zobrazenia v prehľadom formáte. Dôležité je, aby v prípade zistenia chyby v údajoch v rozhodnutí bolo možné nahlásiť problém. Budú navrhnuté služby pre vyhľadávanie a prezeranie ER príslušných k jednotlivým fyzickým osobám a právnickým osobám a implementáciu dôsledkov smernice GDPR vo verejnej správe.

Sprístupnenie: občan by mal v niektorých prípadoch (ich počet bude rásť) možnosť rozhodnúť o rozsahu zdieľania jeho ER. Ide najmä o definovanie splnomocnení (pre každý objekt evidencie bude možné nastaviť splnomocnenia a súhlasy subjektu pre manipuláciu a pristupovanie k ER. Dôležitým dátovým objektom je i splnomocnenie na pristupovanie k ER fyzickej alebo právnickej osoby.

Použitie: prehľadnosť ER o subjekte sa dá využiť aj na výrazne jednoduchší prístup k službám e-Governmentu, a to prístupom k službám, ktoré sa týkajú ER na jeden klik.

Vyhľadávanie: podľa zákona, ktorým sa riadi konanie, podľa času podania, full-textové.

Transparentnosť: transparentný pohľad na prístup k EÚD subjektu (kto a kedy pristupoval k ER, za akým účelom). Občan alebo podnikateľský subjekt má tiež právo vedieť, kto v rámci verejnej správy jeho EÚD použil a za akým účelom. Aby bolo možné získať takéto údaje (takzvané transparentné logy).

Nasadenie APV z tohto pilotného projektu – samotného komponentu KSDR je plánované na október 2022 a administratívne ukončenie projektu v marci 2023.  Občania dostanú k dispozícii implementáciu jednej koncovej služby, ktorá občanom, podnikateľom a verejným inštitúciám umožní vyhľadávať, zobrazovať, sprístupňovať a zdieľať elektronické rozhodnutia, ako aj rozhodnutia doručované listinne prostredníctvom IS CÚD.

ksdr

Projekt bol ukončený 31.12.2023. Komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí je nasadený v produkcii, ukončujú sa niektoré integrácie na moduly ÚPVS. Vzhľadom na skutočnosť, že je to úplne nová služba pre používateľov, vedenie NASES rokuje s viacerými subjektmi pre jeho skúšobné používanie v procesoch správnych  konaní (s Úradom geodézie a kartografie SR, Notárskou komorou, Mestom Košice). Po ukončení integrácií, dohodnutí technických detailov a celkového skúšobného procesu s OVM, začne pilotná prevádzka KSDR.

Identifikácia projektu

Názov projektu
Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí

Prijímateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Akronym
KSDR

Kód projektu
ITMS 20214+
311071Z568

Výzva
OPII-2019/7/5-DOP – Malé zlepšenia eGOV služieb

Ukončenie projektu: 31.12.2023

Aktuálny stav: Projekt bol ukončený 31.12.2024. Komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí je nasadený v produkcii, ukončujú sa niektoré integrácie na moduly ÚPVS. Vzhľadom na skutočnosť, že je to úplne nová služba pre používateľov, vedenie NASES rokuje s viacerými subjektmi pre jeho skúšobné používanie v procesoch správnych  konaní (s Úradom geodézie a kartografie SR, Notárskou komorou, Mestom Košice). Po ukončení integrácií, dohodnutí technických detailov a celkového skúšobného procesu s OVM, začne pilotná prevádzka KSDR.

Výška NFP
986 478,76 EUR

Ciele
KSDR zabezpečí:

  • vedenie evidencie všetkých úradných dokumentov (rozhodnutí), doručovaných prostredníctvom ÚPVS bez ohľadu na spôsob doručenia (listinne, elektronicky)
  • sprístupnenie rozhodnutí pôvodcom, aby nad nimi mohli vyhľadávať, zobrazovať si ich a ukladať si ich na lokálne zariadenie
  • sprístupnenie rozhodnutí adresátom, aby nad nimi mohli vyhľadávať, zobrazovať si ich a ukladať si ich na lokálne zariadenie pri autentifikácii eID alebo iným autentifikačným prostriedkom (napr. MoID)
  • sprístupniť konkrétne rozhodnutie adresátovi bez potreby eID, iba zadaním (nasnímaním) čísla rozhodnutia a uvedením osobných údajov adresáta
  • umožniť adresátovi sprístupniť rozhodnutie tretej strane. Adresát požiada o vygenerovanie sprístupňovacieho kódu pre tretiu stranu a tento potom tretej strane poskytne (zaslanie e-mailom, zobrazenie na displeji mobilného telefónu a pod.).
  • sprístupniť konkrétne rozhodnutie tretej strane bez potreby eID, iba zadaním (nasnímaním) sprístupňovacieho kódu , ktorý má jednorazovú resp. krátkodobú platnosť.      

Miesto realizácie projektu
Slovensko

Odkazy pre KSDR

Odkazy všeobecné