NASES
Programové obdobie 2014 – 2020

Programové obdobie 2014 – 2020

Realizácia optických sietí

 • Budovanie optickej infraštruktúry a centrálneho dispečingu, tzv. veľký projekt.
 • Realizácia projektu cez  prioritnú os 7., špecifický cieľ 7.1, investičná priorita 2a), OPII, predpokladaná alokovaná suma 100 mil. EUR.
 • Výstupy:
  • Backhoulová sieť na princípe nenasvietených optických vlákien.
  • Pokrývanie bielych miest budovaním regionálnych sietí a budovanie POP (bodov napojenia) v obciach.
  • Budovanie centrálneho monitorovacieho systému.

Na realizáciu špecifického cieľa 7.1 „Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN“  je plánovaný Národný projekt Výstavby regionálnych optických sietí, ktorý bude riešiť aktivity budovania technologicky neutrálnych regionálnych sietí otvorených pre všetkých operátorov. V rámci projektu bude realizovaná výstavba regionálnych sietí pre pokrývanie bielych miest–na základe pripravenej projektovej dokumentácie z obdobia 2007 až 2013.

Biele miesta budú pokryté budovaním regionálnych sietí na báze optických káblov, ktoré zabezpečia prepojenie relatívne dobre rozvinutej chrbticovej siete s lokálnymi prístupovými sieťami. Prenosová kapacita týchto sietí by mala byť dostatočná, a to nielen pre zabezpečenie cieľov do roku 2020, ale tiež pre bezproblémové využívanie širokopásmového pripojenia v dlhom období. Výstavba prístupových sietí bude prioritne ponechaná na trh na princípe technologickej neutrality. V prípade zlyhania trhu sa využijú iné finančné nástroje EŠIF (napr. PRV 2014 – 2020) .

Výsledky:

 • Zvýšenie pokrytia všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.
 • Zvýšenie dopytu po širokopásmovom pripojení s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, a to ako u občanov, tak aj u podnikateľov a verejných inštitúcií.
 • Zvýšenie nasadenia technologických inovácií v prístupových sieťach (LTE, FTTH a podobne). 

NASES realizuje národný projekt, ktorého cieľom je projektovanie a následné budovanie regionálnych optických sietí, tzv. backhaul network, čo znamená, že optická infraštruktúra bude dovedená a ukončená priamo v obci.

Riešením je vypracovanie návrhu trasy regionálnej optickej siete prostredníctvom MOK (miestneho optického kábla) z dostupných bodov telekomunikačných operátorov (DBTO) pre daný klaster do plánovaných bodov ukončenia (POP-ov).

Napojenie regionálnej siete optickým káblom (MOK) uvažovaného klastra sa zrealizuje v objekte dostupného telekomunikačného operátora DBTO. Prepájanie vlákien pre ďalších poskytovateľov služieb (housing) bude v centrálnom bode POP.

Prístupovú sieť (poslednú míľu) vybudujú už komerční operátori, ktorí prejavia o jej prevádzkovanie záujem. Ceny za prenájom sietí budú podliehať národným regulatívam. Lokálni operátori budú následne poskytovať vysokorýchlostné služby koncovým zákazníkom.

Regionálna optická sieť vytvorená miestnymi optickými káblami (MOK) bude obsahovať optické vlákna, ktoré spĺňajú parametre optických vlákien podľa príslušného odporúčania G.652 D, G.657 A1. Optické́ káble sa ukončia v koncových bodoch POP (Point of Presence), ktoré budú vybudované ako telekomunikačné objekty so stožiarom s prívodom elektrickej energie a budú neustále monitorované centrálnym dispečingom.

Informačná brožúra

18. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (6 mB)

Informačný leták

18. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (283 kB)

Bloková schéma vláknového plánu

18. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (233 kB)