NASES
Programové obdobie 2007 – 2013

Programové obdobie 2007 – 2013

Národný projekt „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ začal so zavádzaním širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach, a to vybudovaním  pasívnej optickej siete medzi bodom pripojenia s kostrovým operátorom (DBTO) a jednotlivými obcami združenými do klastrov obcí, ktoré nie sú pokryté širokopásmovými informačno-komunikačnými službami.

Hlavným cieľom projektu bola podpora zavádzania, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj e-Governmentu a podpora rozvoja regionálnych a lokálnych širokopásmových prístupových sietí v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizovala projekt v rokoch 2013 – 2015 a spolufinancovaný bol z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V roku 2013 bola v rámci PO3 predložená žiadosť o NFP pre projekt „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“. Hodnotenie žiadosti o NFP bolo ukončené v októbri a dňa 12. novembra 2013 bola uzavretá zmluva o NFP. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku sa stala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Prostredníctvom vybudovania kvalitnej optickej prenosovej infraštruktúry k národným kostrovým sieťam existujúcich operátorov sa zabezpečilo to, že obce budú pripojené k informačným diaľniciam. Tým sa vybuduje v súčasnosti chýbajúci prvok v prenosovej infraštruktúre a podporí sa tým príchod poskytovateľov širokopásmových služieb do obcí, ktoré dnes takéto pokrytie nemajú. Uvedené je v súlade s požiadavkami nediskriminácie, otvoreného prístupu a neutrality technológií, ktoré sú definované v príslušných predpisoch Európskej únie.

Počas projektu sa realizovali najmä aktivity ako mapovanie klastrov „bielych miest“ a príprava podkladov pre aktualizáciu Analýzy pre implementáciu národných projektov, keďže posledné údaje z roku 2011 už neboli aktuálne. Mapovanie prebiehalo formou miestneho šetrenia priamo na mieste (v obciach zaradených do zoznamu „bielych miest“) za účasti zástupcov operátorov kostrových sietí.

Výsledky projektu:

 • Projektovo-inžinierska dokumentácia (PID)
  • Zmluvne určený počet 190, reálny počet 221
 • Rozdelenie častí PID
  • 1. štúdia, 2. geodetické zameranie, 3. PID pre územné rozhodnutie (ÚR), stavebné povolenie (SP), 4. inžinierska činnosť, 5. realizačný projekt
 • Vyhotovené a odovzdané časti PID (v súlade so Zmluvou o dielo)
  • Júl 2015 – 221 skompletizovaných štúdií po zapracovaní pripomienok
  • Október 2015 – predpokladané odovzdanie všetkých právoplatných častí PID
 • Odovzdané štúdie – 221
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby – 16
 • Oznámenie o umiestnení líniovej stavby – 45
 • Podané návrhy na vydanie rozhodnutia o umiestení líniovej stavby – 162
 • Spracovaných dokumentácii pre stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby – 586
 • Celkový počet BM zdokumentovaných v PID (potenciálne pripojiteľné biele miesta v súlade s novou definíciou broadbandu) – 935