NASES
Popis Traffic Light Protokolu (TLP)

Popis Traffic Light Protokolu (TLP)

CSIRT tímy sa pri komunikácii a výmene informácií riadia tzv. TLP (Traffic Light Protocol), ktorý využíva štyri farby na indikáciu rôznych stupňov citlivosti informácií a primeraných spôsobov zdieľania týchto informácií. Použitie TLP verzie 2.0 vyzerá nasledovne:

TLP: RED – nezverejniteľné informácie, ku ktorým majú prístup len oprávnené osoby a nemôžu byť ďalej šírené. Štandardne sa používa pre informácie, ktoré nemôžu byť efektívne využité bez významného rizika pre dôvernosť, reputáciu a fungovanie zainteresovaných organizácií. O týchto informáciách nie je povolené diskutovať v prítomnosti tretích osôb.

red

TLP: AMBER – informácie je možné sprístupniť len osobám participujúcim na výmene informácií a osobám v rámci organizácie a jej konštituencie, a to na báze „need to know“.

TLP: AMBER+STRICT sa používa pre označenie informácií, ktoré možno zdieľať iba v rámci organizácie, ktorá je ich príjemcom. 

amber

TLP: GREEN – informácie, ktoré je možné zdieľať s ostatnými organizáciami alebo osobami v rámci širšej komunity alebo sektora, nie je ich však vhodné šíriť prostredníctvom verejne prístupných komunikačných kanálov, ako napr. webová stránka. 

green

TLP: CLEAR – informácie určené pre verejnosť, ktorých šírenie nie je obmedzené. Pri ich používaní je však potrebné rešpektovať autorské práva.

clear