NASES
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Hlavným cieľom národného systému riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej aj „jednotky CSIRT“) na celonárodnej úrovni. Úlohou jednotiek CSIRT je vykonávanie preventívnych a reaktívnych opatrení v oblasti svojho pôsobenia a poskytovanie relevantných informácií o kybernetických incidentoch národnej jednotke CSIRT a vládnej jednotke CSIRT. Oblasť pôsobenia národného systému je vymedzená na ochranu informačných systémov v rámci podsektora „Informačné systémy verejnej správy“ podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projekt bol zo strany hlavného partnera MIRRI predĺžený do 06/2022.

Informácie o projekte

Názov projektu
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Prijímateľ
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
IČO: 50349287

Partner č. 3
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárová 8, 917 02 Trnava
Korešpondenčná adresa: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II
821 01 Bratislava 
IČO: 42156424

Miesto realizácie
Slovensko

Výška NFPv zmysle zmluvy o poskytnutí NFP účinnej od 11. apríla 2019 je 4 686 468,22 € z EFRR, spolu s prostriedkami z ŠR je to 6 224 308 €

Začiatok realizácie projektu: 01/2019

Ukončenie realizácie projektu:03/2023

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie na webovom sídle: