NASES
Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Ústredné kontaktné centrum (ďalej „ÚKC“) predstavuje základný centrálny prístupový a komunikačný komponent medzi verejnosťou, orgánmi verejnej moci a budovaným integrovaným informačným systémom verejnej správy. ÚKC funguje od 15. novembra 2013 a jeho efektívne vyškolení operátori na dennej báze poskytujú poradenstvo, pomoc pre občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci, ktoré využívajú www.slovensko.sk, elektronické schránky a elektronické služby. Procesne orientovaná metodika riadenia IT služieb ITIL® preferuje obecný pojem „Single point of contact“, t.j. jednotný kontaktný bod pre všetky požiadavky všetkých oprávnených používateľov. ÚKC je špecializovaný, jednoducho prístupný komunikačný bod bez nutnosti priameho – osobného kontaktu so subjektom verejnej správy, formou telekomunikačnej techniky – telefón, email, kontaktný formulár alebo nahlasovanie problémov so správou.

Modernizácia Ústredného Kontaktného centra

Etapa Nasadenie a post-implementačná podpora

Identifikácia projektu

Názov projektu
Modernizácia Ústredného Kontaktného Centra

Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prijímateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Akronym
MÚKC

Kód Projektu 
ITMS 2014+

Výzva
OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb

Ukončenie projektu
 31.12.2023

Programové obdobie
2014 – 2020 (n+3)

Začiatok a plánované ukončenie realizácie projektu
10/2022 – 12/2023

Rozpočet projektu
601 305,47 €


Financovanie
Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja + štátny rozpočet
 

Ciele

Cieľom projektu “Modernizácia Ústredného kontaktného centra” bola  modernizácia súčasného softvérového vybavenia Ústredného kontaktného centra (ďalej “ÚKC”), tak aby poskytovalo funkcionalitu moderných kontaktných centier a bolo na kvalitnej, dostatočne mohutnej a bezpečnej informačno-komunikačnej infraštruktúre s využitím kvalitných ľudských zdrojov.

ÚKC doposiaľ disponoval len základnou funkcionalitou z hľadiska aplikačných možností, ktoré boli ponúkané na aktuálnom trhu. Realizácia projektu Modernizácie ústredného kontaktného centra prispela k vytvoreniu procesne efektívnejšej, výkonnejšej verejnej správy s cieľom dosiahnuť spokojného koncového užívateľa, odbremeneného pracovníka ÚKC, ktorý má poskytnuté efektívne nástroje na kvalitnejší výkon svojej práce. Projekt priniesol pracovníkom ÚKC koncovému užívateľovi poskytované aktuálne spektrum informácií s možnosťou cieleného rozširovania v závislosti s rozvojom e-služieb verejnej správy. ÚKC zároveň slúžiť aj ako podporný kanál pre ďalšie spopularizovanie procesu budovania informačných technológií verejnej správy.

Efektívnejším poskytovaním informácií sa ako nepriamy efekt predpokladá zvýšenie spokojnosti verejnosti s riešením problematiky približovania sa verejnej správy občanovi.

V decembri 2023 bol projekt ukončený. 

Miesto realizácie projektu
Slovensko

Odkazy pre MÚKC

Odkazy všeobecné