NASES
Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby

Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 4000 Eur/mesiac

Popis pracovného miesta:
Koordinácia systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí štátneho informačného systému alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou. Riadenie, koordinovanie, organizovanie a kontrola celej činnosti Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v súlade s jej zriaďovacou listinou a štatútom. Správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy. Školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj činnosti, ktoré sa týkajú sieťových a elektronických služieb. Tvorba európskych projektov zameraných na problematiku informatiky a informatizácie spoločnosti. Realizovanie aplikácie projektov a informačných systémov z oblastí informatiky a informatizácie spoločnosti. Vypracúvanie návrhov koncepcií a štandardov informačných systémov verejnej správy, zabezpečovanie ich realizácie. Vypracúvanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • sebadôvera,
 • svedomitosť a spoľahlivosť,
 • samostatnosť,
 • motivácia,
 • adaptabilita a flexibilita,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • rozhodovacia schopnosť,
 • komunikačné zručnosti,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • riadiace schopnosti.

Profil uchádzača

 • vek najmenej 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Jazykové zručnosti

 • ovládanie anglického jazyka úroveň B2

V prípade, že uchádzač ovláda anglický jazyk, predloží kópiu diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie anglického jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka a uvedenie úroveň ovládania (vlastnoručne podpísané). Časť osobného pohovoru môže byť vedená v anglickom jazyku.

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

 • nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

 • áno

U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami – stupeň utajenia „Dôverné“ podľa zákona č. 215/2014 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o výberovom konaní

Vyhlásenie výberového konania č. :  VK/2024/1/NASES

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia výberového konania: 29.04.2024

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  do 15.05.2024Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania)

na adresu:  

1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava s označením na obálke a v žiadosti: VK/2024/1/NASES.

2. e-mail: vyberove.konanie@mirri.gov.sk

Ochrana osobných údajov: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.mirri.gov.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov/

Ďalšie informácie týkajúce sa výberového konania:

 • Spôsob vykonania výberového konania: písomná a ústna časť
 • Predpokladaný termín výberového konania: jún 2024
 • Kontaktná osoba:

meno: Ing. Lenka Orlická

tel. č.: +421 2 2092 8244

e-mail: lenka.orlicka@mirri.gov.sk

Zoznam požadovaných dokumentov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 • profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 • motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 • čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise a priložených kópiách dokladov (vlastnoručne podpísané),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 • iný dokument, ak je to potrebné.

Odborné vedomosti:

Odborné vedomosti z oblasti IT a všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vykonávacích predpisov potrebných na vykonávanie funkcie generálneho riaditeľa súvisiacich s uvedenou problematikou, najmä:

 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
 • Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  Zákon č. 311/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobný pohovor:

a)   osobný riadený rozhovor

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • sebadôvera,
 • svedomitosť a spoľahlivosť,
 • samostatnosť,
 • motivácia,
 • adaptabilita a flexibilita,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • rozhodovacia schopnosť,
 • komunikačné zručnosti,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • riadiace schopnosti.

b)   osobná prezentácia uchádzača

Názov témy: Strategické ciele a smerovanie riadenia príspevkovej organizácie NASES do roku 2030

Cieľ: Predstavenie vízie uchádzača o smerovaní a riadení príspevkovej organizácie (NASES) pred členmi výberovej komisie. Vo vízii predstaví stanovené strategické ciele na sledovanie postupu realizácie poslania príspevkovej organizácie (NASES) a jej zámery, zároveň predstaví žiadúci cieľový stav, ktorý chce svojou stratégiou dosiahnuť.

Rozsah: max.15 strán prezentácie

Dĺžka trvania: max. 30 min.

Uchádzač predloží prezentáciu na elektronickom nosiči dát vo formáte .ppt v deň výberového konania. Uchádzač predložením prezentácie udeľuje súhlas vyhlasovateľovi výberového konania na jej poskytnutie tretím osobám a na zverejnenie v prípade vyžiadania. 

Uchádzač predložením prezentácie udeľuje súhlas vyhlasovateľovi výberového konania na jej poskytnutie tretím osobám a na zverejnenie v prípade vyžiadania.

Súhrn

 • Pracovný režim:Jednozmenná prevádzka
 • Minimálne dosiahnuté vzdelanie:Vysokoškolské II. stupňa
 • Vyžadovaná prax [počet rokov]:7
 • Možný termín nástupu: Dohodou
 • Prax v odbore:- min. 7 ročná prax riadiacej funkcie v IT oblasti.
 • Miesto:Bratislava
 • Ponúkaný plat:4.000,- EUR brutto (výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača)

Všetky potrebné informácie a podrobné požiadavky sú dostupné v tomto inzeráte.

Vyhlásenie výberového konania

29. 4. 2024
Stiahnuť vo formáte pdf (516 kB)