NASES
Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS)

Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS)

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES ) získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritná os 311070 Informačná spoločnosť pre projekt „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS) s kódom ITMS2014+ 311071P364.

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov Európskej únie a to z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7.

Centrálny informačný systém štátnej služby

Aktuálne sa projekt nachádza v záverečnej monitorovacej správe – administratívne ukončenie projektu. Ku koncu októbra boli ukončené aktivity implementácie a testovania ako aj nasadenie systému do prostredia vládneho cloudu. Do konca februára 2023 bude zabezpečená dodávka HW a SW licencií. Ukončenie projektu a podporné aktivity sú naplánované do 03/2023. Je pripravené cieľové prostredie vo vládnom cloude, kde bude CISŠS prevádzkovaný. Realizujú sa aktivity na plný rollout, ktorý je v zmysle legislatívy plánovaný na 1.1.2024.

Prebiehala intenzívna komunikácia s integračnými partnermi za účelom zabezpečenia princípu Jeden krát a dosť (zabezpečenie príslušných údajov z referenčných registrov RFO, RPO, RA a  Registra trestov Generálnej prokuratúry SR). Prebieha koordinácia a poskytovanie súčinnosti s projektom Centrálny ekonomický systém Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje zber zdrojových dát pre budované centrálne referenčné registre CISŠS súvisiace s agendou riadenia štátnozamestnaneckých vzťahov.

V rámci komunikácie s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bolo úspešné zvládnutie implementácie metodiky Jednotného dizajnového manuálu elektronických služieb, Lepších služieb verejnej správy, princípov dátového manažmentu, ako aj zabezpečenie dôslednej ochrany kybernetickej bezpečnosti budovaného riešenia. Úspešne boli zrealizované školenia zamestnancov Služobných a osobných úradov.

Vecným garantom projektu a správcom informačného systému CISŠS je Úrad vlády Slovenskej republiky. Podporné aktivity projektu v oblasti riadenia projektu ako aj publicity zabezpečuje NASES a riadenie kvality zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako partner projektu. Projekt je s celonárodnou pôsobnosťou realizovaný v Bratislave.

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie na webovom sídle: Riadiaceho orgánu: www.mindop.sk a Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Identifikácia projektu

Názov projektu
Centrálny informačný systém štátnej služby

Akronym
CISŠS

Kód projektu ITMS 2014+311071P364

Operačný program

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os 7

Termín realizácie

05/2018 – 03/2023

Ukončenie projektu
05/2023

Konkrétny cieľ

311070041 – 7.4.Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

311070051 – 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

311070071 – 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

311070081 – 7.8. Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Výška NFP
4 902 567 EUR

Prijímateľ NFP
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava

Korešpondenčná adresa: Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava

IČO: 42156424

Korešpondenčná adresa
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Pribinova 25
P.O.BOX 5
810 08 Bratislava

Garant projektu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
IČO: 00151513

Partner projektu (QA)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO: 50349287

Miesto realizácie projektu
celé územie Slovenskej republiky